五五影院被窝里电影

<span id="dprbf"></span>

    <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

    <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

    <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
     <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

     <track id="dprbf"></track>

        <dl id="dprbf"></dl>

         <output id="dprbf"></output>
        Jeste?my zamkni?ci
        Masz pytanie?

        Are you interested in one of these vehicles?

        Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


        Polityka prywatno?ci

        Wst?p do polityki prywatno?ci

        Misj? BAS Holding jest zapewni? sektorowi transportu jeden centralny punkt kontaktu w kwestii ?rodków transportu i wszelkich powi?zanych z nimi us?ug. Koncepcja Global Truck obejmuje skup i sprzeda? nowych i u?ywanych ?rodków transportu drogowego, dzier?aw? i us?ugi finansowe, ale te? szeroko poj?te us?ugi posprzeda?owe jak najwy?szej jako?ci.

        W zwi?zku z naszymi wysi?kami zmierzaj?cymi do udzielenia tysi?com naszych klientów jak najskuteczniejszego wsparcia, musimy gromadzi? dane. Robimy to, stawiaj?c prywatno?? klienta na pierwszym miejscu i daj?c mu kontrol? nad jego danymi, a równocze?nie wci?? udzielaj?c wszelkich informacji o naszych produktach i us?ugach, którymi klient jest zainteresowany. Wierzymy w pot?g? Internetu i handlu elektronicznego i d??ymy do tego, aby Internet s?u?y? w jak najbardziej warto?ciowy sposób wszystkim u?ytkownikom. Dlatego te? w celu zapewnienia prywatno?ci klientów przyjmujemy nast?puj?ce za?o?enia:

        • kontrola: dajemy klientowi znacz?ce mo?liwo?ci wyboru danych, które przechowujemy, i w ka?dym przypadku b?dziemy go wspiera? w przypadku zmiany preferencji;
        • na wniosek: dane klienta, które przechowujemy, b?d? mu udost?pniane w ci?gu dwóch dni roboczych;
        • bezpieczeństwo: b?dziemy chroni? dane klienta;
        • sensowne informacje: wykorzystujemy dane klienta w celu ograniczenia do minimum ilo?ci otrzymywanych przez niego niepotrzebnych informacji.

        Niniejsze o?wiadczenie stanowi polityk? prywatno?ci BAS Holding i wyja?nia, w jaki sposób przetwarzamy informacje. Obejmuje to wszelkie informacje osobowe, które przekazuje nam klient, i wszelkie informacje osobowe gromadzone przez nas z innych ?róde?.

        Odpowiedzialno??

        W ka?dym miejscu niniejszego o?wiadczenia przez ?BAS Holding” nale?y rozumie? spó?k? BAS Holding B.V., w tym przedsi?biorstwa z ni? powi?zane i jej spó?ki zale?ne (równie? okre?lane jako ?BAS”, ?nas” lub ?nasze”). Kompletna lista wszystkich przedsi?biorstw nale??cych do BAS Holding znajduje si? na stronie http://basholding.com/en/about-bas-holding.html. Jednostk? BAS odpowiedzialn? za informacje osobowe klienta (oraz administratorem w my?l prawa obowi?zuj?cego w dziedzinie ochrony danych) jest ta cz??? BAS Holding, która w pierwszej kolejno?ci gromadzi informacje od klienta lub na jego temat.

        Przepisy RODO maj? sprawi?, ?e przedsi?biorstwa b?d? obchodzi? si? danymi osobowymi w przejrzystszy, bezpieczniejszy, bardziej konkretny i ograniczony sposób. Dlatego te? za pomoc? niniejszej polityki prywatno?ci mo?emy poinformowa?, w jaki sposób obchodzimy si? z danymi i wymieni? prawa zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych.

        Cel i podstawa prawna

        BAS przetwarza dane osobowe w sposób gwarantuj?cy wysoki poziom ochrony. Ka?dy proces przetwarzania danych wi??e si? z celem i podstaw? prawn?. Poniewa? pragniemy zapewni? bezpieczeństwo zgromadzonych przez nas danych, przechowujemy tylko te dane, które ulepszaj? do?wiadczenie klienta w kontakcie z BAS. W ten sposób pragniemy zapewni?, aby klient móg? jak najlepiej korzysta? z naszych produktów i us?ug. W wi?kszo?ci przypadków przetwarzanie danych b?dzie odbywa? si? w oparciu o nast?puj?ce podstawy prawne:

        • przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy, w której klient jest stron?, lub do przedsi?wzi?cia kroków (na wniosek klienta) zmierzaj?cych do zawarcia umowy (np. przy zapytaniu o ofert? dotycz?c? samochodu ci??arowego);
        • przetwarzanie danych jest dla nas konieczne do wype?nienia istotnego obowi?zku prawnego (np. gdy jeste?my zobowi?zani gromadzi? okre?lone informacje o naszych klientach do celów podatkowych lub administracyjnych);
        • przetwarzanie danych le?y w naszym uzasadnionym interesie handlowym, z uwzgl?dnieniem interesów i podstawowych praw klienta (np. gdy wykorzystujemy przekazane nam przez klientów informacje osobowe do ?wiadczenia naszych us?ug i przetwarzanie to nie jest konieczne z punktu widzenia umowy, w której klient jest stron?).

        Okres przechowywania

        To, jak d?ugo przechowujemy informacje osobowe, zale?y od celu ich pozyskania i od charakteru informacji. B?dziemy przechowywa? informacje osobowe klientów przez okres potrzebny do osi?gni?cia celów, chyba ?e przepisy prawa dopuszczaj? d?u?szy okres przechowywania. Dane finansowe musimy na przyk?ad przechowywa? przez 7 lat.

        Zabezpieczenie danych

        Stosujemy odpowiednie ?rodki, aby zapobiega? nieuprawnionemu dost?powi i niepo??danym zmianom w danych klientów. W ten sposób dbamy, aby do danych mia?y dost?p wy??cznie niezb?dne osoby, dost?p do danych by? zabezpieczony i aby stosowane by?y ?rodki bezpieczeństwa. Ponadto wszyscy nasi pracownicy s? przeszkoleni w zakresie zachowania prywatno?ci i bezpieczeństwa danych osobowych.

        >Nasze strony internetowe

        Okre?lone rodzaje informacji gromadzimy automatycznie podczas wizyty klienta na naszych stronach internetowych. Zautomatyzowane technologie mog? obejmowa? wykorzystanie logów serwerów sieciowych do zliczania odwiedzaj?cych stron? i okre?lania kraju pochodzenia oraz rodzaju u?ywanego urz?dzenia. Szczegó?owe informacje o wykorzystywaniu przez nas plików cookie zawiera nasze O?wiadczenie o plikach cookie.

        Inne strony internetowe

        Niniejsza polityka prywatno?ci nie ma zastosowania do innych stron internetowych po??czonych z naszymi stronami internetowymi za po?rednictwem linków. Nie mo?emy zagwarantowa?, ?e te strony obchodz? si? z danymi osobowymi w sposób godny zaufania i bezpieczny. Radzimy zawsze zapozna? si? z polityk? prywatno?ci danej strony, aby ustali?, jak post?puje ona w odniesieniu do danych osobowych.

        Ujawnianie danych osobowych

        Wewn?trz BAS Holding

        Mo?emy udost?pnia? informacje osobowe klientów innym podmiotom wewn?trz BAS, aby s?u?y? klientom i zapewni? im jak najlepsze do?wiadczenia w kontaktach z BAS.
        Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy informacji osobowych na temat osób odwiedzaj?cych nas w sieci i nie ujawniamy informacji o nich w inny sposób niepowi?zanym stronom trzecim do ich w?asnych celów marketingowych. Nie udost?pniamy informacji osobowych klientów stronom trzecim, nie licz?c przedstawionej poni?ej okoliczno?ci.

        Uprawnieni us?ugodawcy

        Mo?emy ujawnia? informacje o klientach zaanga?owanym przez nas (jako podmioty przetwarzaj?ce) us?ugodawcom, dostarczaj?cym us?ugi w naszym imieniu. Na podstawie umowy s? oni zobowi?zani do wykorzystywania lub publikowania informacji wy??cznie wtedy, gdy jest to potrzebne do dostarczenia us?ug w naszym imieniu lub do wype?nienia obowi?zków prawnych.

        Zmiany polityki prywatno?ci

        Od czasu do czasu mo?emy wprowadza? zmiany w niniejszej polityce prywatno?ci. Zmiany te b?d? publikowane na naszej stronie internetowej. W ?adnym przypadku nie b?dziemy wykorzystywa? danych klientów bez ich zgody do innych celów.

        Prawa zwi?zane z ochron? danych

        Klientowi przys?uguj? ró?ne prawa w kwestii ochrony danych. Po pierwsze, klient ma prawo za??da? wgl?du w swoje dane osobowe. Przys?uguje mu te? prawo wyst?pienia z wnioskiem do BAS o poprawienie, usuni?cie lub ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Klient mo?e sprzeciwi? si? przetwarzaniu swoich danych osobowych przez BAS lub wyst?pi? z wnioskiem o przeniesienie danych. Pragniemy jednak zwróci? uwag?, ?e BAS nie zawsze musi mie? obowi?zek zastosowania si? do wniosku o usuni?cie, ograniczenie, przeniesienie danych lub do wniosku wyra?aj?cego sprzeciw. Obowi?zki prawne BAS i wyj?tki od przedstawionych praw b?d? oceniane dla poszczególnych przypadków. Je?li klient chce skorzysta? (z jednego) z powy?szych praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

        E-mail inspektora ochrony danych (Holandia): privacy@basholding.com
        E-mail inspektora ochrony danych (Niemcy): datenschutz@bts-daf.de

        Ostatnia aktualizacja polityki prywatno?ci: 23 maja 2018 r.

        五五影院被窝里电影
        <span id="dprbf"></span>

           <span id="dprbf"><form id="dprbf"><video id="dprbf"></video></form></span>

           <rp id="dprbf"><span id="dprbf"><dl id="dprbf"></dl></span></rp>

           <mark id="dprbf"><sub id="dprbf"><font id="dprbf"></font></sub></mark>
            <span id="dprbf"><span id="dprbf"></span></span><address id="dprbf"><progress id="dprbf"></progress></address>

            <track id="dprbf"></track>

               <dl id="dprbf"></dl>

                <output id="dprbf"></output>